Podmienky poskytovania služby sprostredkovania prostredníctvom stránky PROFY.sk

Podnikateľ: PROFY s.r.o., so sídlom: Kríková 2, Bratislava, 821 07, IČO: 47 67 98 75, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd.: Sro, vložka číslo: 97971/B, za účelom podrobnejšej úpravy práv a povinností osôb v súvislosti s predajom a kúpou Tovaru prostredníctvom Stránky ako aj v súvislosti s poskytovaním a užívaním Doplnkových služieb súvisiacich s kúpou a predajom Tovaru prostredníctvom Stránky.

 • Článok I

 1. Základné pojmy

  1. Podmienky“ rozumejú sa tieto Podmienky poskytovania Služby Sprostredkovania, ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Objednávateľa pri poskytovaní Služby Sprostredkovania, pričom Podmienky sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke;

  2. Prevádzkovateľ“ sa rozumie podnikateľ PROFY s.r.o., so sídlom: Kríková 2, Bratislava, 821 07, IČO: 47 67 98 75, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd.: Sro, vložka číslo: 97971/B,, telefónne číslo: +421949093171, e-mailová adresa: info@profy.sk, kontaktná osoba: Andrej Malárik.

  3. Služba Sprostredkovania“ sa rozumie činnosť Prevádzkovateľa, vykonávaná pre Objednávateľa smerujúca k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, prípadne Zmluvy o poskytnutí Doplnkovej služby medzi Objednávateľom a Poskytovateľom;

  4. Zmluva“ sa rozumie zmluva uzatvorená na základe riadneho použitia Aplikácie Objednávateľom, na základe ktorej sa Prevádzkovateľ zaväzuje bezodplatne poskytnúť Objednávateľovi Službu Sprostredkovania v zmysle ustanovení týchto Podmienok; Potvrdenie o riadnom použití Aplikácie je uložené u Prevádzkovateľa.

  5. Poskytovateľ“ rozumie sa ním osoba, ktorá predáva Tovar a Doplnkové služby ponúkaný na Stránke; Zoznam Poskytovateľov je zverejnený na Stránke.

  6. Objednávateľ“ alebo „Záujemca“ sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba vrátane Objednávateľa – spotrebiteľa a Objednávateľa – podnikateľa v zmysle účinných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, ktorá má záujem o uzatvorenie Kúpnej zmluvy a/alebo Zmluvy o poskytnutí Doplnkových služieb;

  7. Objednávateľ – spotrebiteľ“ sa rozumie fyzická osoba – spotrebiteľ, v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky ktorá má záujem o uzatvorenie Kúpnej zmluvy a/alebo Zmluvy o poskytnutí Doplnkových služieb;

  8. Objednávateľ – podnikateľ“ sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktorá má záujem o uzatvorenie Kúpnej zmluvy a/alebo Zmluvy o poskytnutí Doplnkových služieb;

  9. Stránka“ sa rozumie internetová stránka www.profy.sk;

  10. Aplikácia“ sa rozumie aplikácia on-line nákupu Tovaru, ktorá je dostupná na Stránke. Prostredníctvom Aplikácie si Objednávateľ vymieni Tovar ponúkaný na Stránke a uskutoční Objednávku;

  11. Tovar“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie tovar uvedený v Ponuke na Stránke, ktorý predávajú jednotliví Poskytovatelia;

  12. Dovoz“ sa rozumie dovoz objednaného Tovaru Poskytovateľom do Miesta určenia;

  13. Doplnková služba“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie služba Dovozu,

  14. Miesto určenia“ sa rozumie miesto určené Objednávateľom v Aplikácii v časti Objednávkového formulára, kde sa má uskutočniť Dovoz zakúpeného Tovaru;

  15. Ponuka“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie časovo obmedzená inzertná ponuka Tovaru zverejnená na Stránke; Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje Poskytovateľa s odkazom na Obchodné podmienky Poskytovateľa, špecifikáciu Tovaru, jednotkovú cenu Tovaru, cenu Doplnkovej služby, dátum a čas počas ktorej je Poskytovateľ viazaný Ponukou;

  16. Objednávka“ sa rozumie akceptácia Ponuky Objednávateľom podľa týchto Podmienok a to vyplnením a potvrdením pravdivých údajov v Objednávkovom formulári Klientom a uskutočnením ďalších krokov zo strany Objednávateľa podľa postupu zverejneného na Stránke, pričom taká Objednávka predstavuje návrh na uzatvorenie Kúpnej Zmluvy zo strany Objednávateľa.

  17. Objednávkový formulár“ sa rozumie formulár zobrazený v rámci Aplikácie, do ktorého Objednávateľ vkladá údaje potrebné na uskutočnenie Objednávky, uzatvorenie a plnenie Kúpnej zmluvy, či Zmluvy o poskytnutí Doplnkových služieb.

  18. Kúpnou zmluvou“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzatvorená na základe akceptácie Objednávky zo strany Poskytovateľa v súlade s Obchodnými podmienkami Poskytovateľa zverejnenými na Stránke, zakladajúca záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, v zmysle ktorého Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi Tovar podľa voľby Objednávateľa a Objednávateľ platí Poskytovateľovi Odplatu za Tovar;

  19. Zmluvou o poskytnutí Doplnkovej služby“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie Zmluva o poskytnutí Doplnkovej služby Dovozu;

 • Článok II

 1. Služba Sprostredkovania

  1. Prevádzkovateľ prevádzkuje Stránku a umožňuje Poskytovateľom, aby ponúkali svoje Tovary prostredníctvom Stránky na základe samostatného zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Poskytovateľom.

  2. Službu Sprostredkovania poskytuje Prevádzkovateľ Objednávateľovi prostredníctvom Aplikácie. Na základe riadneho použitia Aplikácie Objednávateľom a uskutočnením Objednávky vzniká medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom Zmluva.

  3. Riadnym použitím Aplikácie Objednávateľ zasiela Prevádzkovateľovi návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy resp. Zmluvy o poskytnutí Doplnkových služieb s Poskytovateľom ponúkajúcim Tovar, ohľadom ktorého Objednávateľ uskutočnil Objednávku.

  4. Riadnym použitím Aplikácie Objednávateľom vzniká záväzok Prevádzkovateľa v zmysle požiadaviek Objednávateľa osloviť Poskytovateľa, v súvislosti s ktorého Ponukou na stránke Objednávateľ uskutočnil Objednávku, aby v zmysle vlastných Obchodných podmienok tohto Poskytovateľa uzatvoril s Objednávateľom Kúpnu zmluvu prípadne Zmluvu o poskytnutí Doplnkovej služby.

  5. Záväzok Prevádzkovateľa zo Zmluvy je splnený okamihom zaslania riadne uskutočnenej Objednávky Objednávateľom Poskytovateľovi, ktorého Ponuku si Objednávateľ v rámci riadneho použitia Aplikácie vymienil a v súvislosti s ktorou uskutočnil Objednávku.

  6. Služba Sprostredkovania je poskytovaná Prevádzkovateľom pre Objednávateľa bezodplatne.

  7. Riadnym použitím Aplikácie a potvrdením oboznámenia sa s týmito Podmienkami nevzniká medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom ani medzi Objednávateľom a Poskytovateľom Kúpna zmluva ani Zmluva o poskytnutí Doplnkovej služby.

  8. Prevádzkovateľ nepredáva Tovar a neposkytuje Doplnkové služby a z toho dôvodu nezodpovedá za kvalitu, akosť, množstvo, či vyhotovenie Tovaru ani za kvalitu poskytnutia Doplnkových služieb, ktoré budú Objednávateľovi dodané na základe Kúpnej zmluvy, a/alebo Zmluvy o poskytnutí Služby.

  9. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie povinností medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, ani nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú Objednávateľovi na základe alebo v súvislosti so zmluvným vzťahom medzi Objednávateľom a Poskytovateľom.

  10. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto Podmienok, ak ich nemohol splniť v dôsledku objektívnych okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa na účely týchto Podmienok považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľ ich nemôže ovplyvniť.

  11. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo ušlý zisk, ktorý vznikol Objednávateľovi priamo alebo nepriamo v dôsledku

   1. prerušenia fungovania Stránky,

   2. neoprávneného zásahu Objednávateľa alebo akýchkoľvek tretích osôb do Stránky, prípadne do PIN,

   3. nezlučiteľnosti Stránky s koncovým hardvérom alebo softvérom Objednávateľa, alebo pripojením k internetu,

   4. technických problémov, vrátane chýb a zlyhania pripojenia Stránky.

 • Článok III

 1. Postup použitia Aplikácie

  1. Na Stránke sa môže Objednávateľ registrovať prostredníctvom samotnej Stránky, alebo prostredníctvom užívateľského účtu stránky facebook.com. Pre riadne použitie Aplikácie sa registrácia na Stránke nevyžaduje, avšak registrácia zjednoduší proces použitia Aplikácie.

  2. Aplikácia je použitá riadne, keď si Objednávateľ v rámci Aplikácie vymieni Ponuku niektorého z Poskytovateľov a následne podľa postupu zverejneného na Stránke uskutoční Objednávku Tovaru. Po uskutočnení riadnej Objednávky v rámci Aplikácie, Prevádzkovateľ bezodkladne (najneskôr však nasledujúci deň po uskutočnení Objednávky) zabezpečí doručenie tejto Objednávky Poskytovateľovi, ktorého Tovar si Objednávateľ prostredníctvom Aplikácie vymienil a v súvislosti s ktorým uskutočnil Objednávku. O zaslaní Objednávky Poskytovateľovi zašle Prevádzkovateľ na e-mailovú adresu Objednávateľa potvrdenie.

  3. Objednávateľ si je vedomý, že pre riadne uskutočnenie Služby Sprostredkovania je potrebné správne vyplniť všetky údaje v Aplikácii a to predovšetkým v Objednávkovom formulári – riadne použitie Aplikácie.

  4. Objednávateľ je povinný v Aplikácií uvádzať pravdivé, aktuálne a úplne údaje identifikujúce ho ako Objednávateľa. V prípade, ak Prevádzkovateľ zistí, že niektorý údaj nie je pravdivý, vyhradzuje si právo odstúpiť od Zmluvy.

 • Článok IV

 1. Zánik Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy

  1. Zmluva je platná a účinná odo dňa riadneho použitia Aplikácie.

  2. Zmluva je ukončená jej splnením.

  3. Zmluvu možno ukončiť dohodou Prevádzkovateľa a Objednávateľa, alebo odstúpením podľa ustanovení týchto Podmienok a/alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

  4. Odstúpenie od Zmluvy podľa tohto článku týchto Podmienok je účinné v okamihu jeho doručenia druhej strane.

  5. Zánikom Zmluvy nezaniká povinnosť odškodnenia druhej zmluvnej strany za škodu jej spôsobenú alebo vzniknutú a ani nezaniká právna účinnosť ustanovení tejto Zmluvy, ktoré podľa svojej povahy majú zostať zachované.

 2. Odstúpenie od Zmluvy pri Zmluve medzi Objednávateľom – spotrebiteľom a Prevádzkovateľom

  1. Nakoľko bude Služba Sprostredkovania poskytovaná najneskôr od nasledujúceho kalendárneho dňa po dni, v ktorom bola riadne použitá Aplikácia, táto je poskytovaná pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa ust. § 7 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zák. č. 102/2014 Z. z.“), pričom Objednávateľ – spotrebiteľ v súlade s ust. § 4 ods. 6 zák. č. 102/2014 Z. z. udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby Sprostredkovania pred uplynutím uvedenej lehoty stráca po úplnom poskytnutí Služby Sprostredkovania právo na odstúpenie od Zmluvy bez udania dôvodu.

  2. Uskutočnením Objednávky Objednávateľ – spotrebiteľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so začatím poskytovania Služby Sprostredkovania pred uplynutím lehoty na odstúpenie podľa ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 a zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s ustanovením bodu 6 tohto článku týchto Podmienok.

  3. V prípade ak od začatia poskytovania Služby Sprostredkovania nedošlo k jej úplnému poskytnutiu je Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa riadneho použitia Aplikácie.

  4. Objednávateľ môže uplatniť odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 8 tohto článku týchto Podmienok u Prevádzkovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči môže použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy podľa prostredníctvom jeho doručenia na poštovú adresu Prevádzkovateľa. Formulár na odstúpenie od zmluvy je zverejnený na Stránke.

  5. Odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 8 tohto článku týchto Podmienok je účinné v okamihu jeho doručenia Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v prípade odstúpenia Objednávateľa podľa bodu 8 tohto článku týchto Podmienok zruší poskytovanie Služby Sprostredkovania konkrétnej objednávky

  6. Strany sú si v prípade odstúpenia od Zmluvy povinné vydať všetko čo si na základe Zmluvy plnili do štrnástich (14) dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy.

  7. Pri zmluvách medzi Objednávateľom – spotrebiteľom a Poskytovateľom odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od počiatku.

 • Článok V

 1. Zodpovednosť za vady, Reklamácie

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady poskytnutej Služby Sprostredkovania Objednávateľovi – spotrebiteľovi podľa ustanovení zák. č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“) poskytnutej Služby Sprostredkovania Objednávateľovi – podnikateľovi zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).

 2. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si reklamáciu vád poskytnutia Služby Sprostredkovania u Prevádzkovateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu vady, a to prostredníctvom e-mailu na adrese Prevádzkovateľa uvedenej v článku I týchto Podmienok.

 3. Objednávateľ je povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie počas ktorého sa vada vyskytla.

 4. Reklamácia je opodstatnená, ak Služba Sprostredkovania nebola poskytnutá v súlade s týmito Podmienkami včas a riadne.

 5. Prevádzkovateľ je povinný doručiť Objednávateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 6. V prípade, ak je reklamácia Objednávateľa opodstatnená v súlade s ods. 3 týchto Podmienok, Prevádzkovateľ opätovne poskytne Objednávateľovi Službu Sprostredkovania, k čomu je Objednávateľ povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi primeranú súčinnosť.

 7. V prípade, že Objednávateľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, Objednávateľ – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť Objednávateľa – spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania, Objednávateľ – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Objednávateľ – spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Objednávateľ – spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 8. Návrh Objednávateľa na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

  1. meno a priezvisko Objednávateľa – spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

  2. presné označenie Prevádzkovateľa,

  3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

  4. označenie, čoho sa Objednávateľ – spotrebiteľ domáha,

  5. dátum, kedy sa Objednávateľ – spotrebiteľ obrátil na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Poskytovateľom bol bezvýsledný,

  6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 9. Návrh Objednávateľa na začatie alternatívneho riešenia sporu možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Objednávateľ – spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je Objednávateľovi k dispozícii na stiahnutie na Stránke a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Slovenská obchodná inšpekcie (https://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Objednávateľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

 • Článok VI

 1. Ochrana osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré Objednávateľ zadáva do Objednávkového formulára, uvedeného na Stránke v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“).

  2. Potrebné informácie pre dotknutú osobu v súlade zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR sú uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa.

 • Článok VII

 1. Záverečné ustanovenia

  1. Komunikácia medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom prebieha v elektronickej forme. Oznámenia Objednávateľa a Prevádzkovateľa sa považujú za doručené okamihom obdržania potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.

  2. Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť Prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava.

  3. Podmienky sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a to aj v prípade, ak Objednávateľ nie je občanom SR, alebo nemá na území Slovenskej republiky pobyt.

  4. Vzťahy, ktoré Podmienky neupravujú sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, vo vzťahu s Objednávateľom – spotrebiteľom najmä Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákonom zákona č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a vo vzťahu s Objednávateľom – podnikateľom zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

  5. Prevádzkovateľ je oprávnený vzhľadom na zmenu právnej úpravy, zmenu trhovej situácie, zmenu obchodnej politiky alebo na základe jeho rozhodnutia zmeniť, doplniť, zrušiť alebo nahradiť tieto Podmienky. Prevádzkovateľ je povinný zmenu Podmienok s uvedením jej platnosti a účinnosti oznámiť Objednávateľovi a to zverejnením na Stránke 30 dní vopred pred dňom účinnosti zmeny Podmienok. Zmena Podmienok nie je skutočnosťou, ktorá by vyžadovala uzavretie písomného dodatku k Zmluve.

  6. V prípade nesúhlasu Objednávateľa so zmenou Podmienok má právo najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti zmeny Podmienok z uvedeného dôvodu písomne odstúpiť od Zmluvy a súčasne odstúpenie od Zmluvy musí byť najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti zmeny Podmienok doručené Prevádzkovateľovi, inak právo Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy zaniká. V prípade, že Objednávateľ riadne a včas v zmysle tohto bodu nevyužije právo odstúpiť od Zmluvy, platí, že Objednávateľ so zmenou Podmienok súhlasí.

  7. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2020.

Na PROFY.sk si môžete objednať prístroje na fyzikálnu terapiu – magnetoterapiu a ultrazvuk. Prístroje sú určené na použitie v zdravotníckom zariadení, prípadne v domácom prostredí na základe indikácie lekárom. 

 • Prečo je cena prístrojov tak nízka?

PROFY s.r.o. má vyhrdané zastúpenie značky I-Tech Medical, ktorá sa špecializuje práve na cenovo dostupnú fyzikálnu terapiu pre domáce použitie. Domáce použitie zefektívňuje odstránenie problémov spojených s pohybovým aparátom

 • Podmienky doručenia tovaru:

 • Robíme rozvozy po celom Slovensku už od 1ks.

 • Pre všetky zásielky máte u nás DOPRAVU ZADARMO.

 • Lehota doručenia: 1 – 10 pracovných dní, v prípade že sa bude doba doručenia meniť, oznámime Vám to

 • Možnosť platby: na dobierku pri prebratí zásielky

 1. Pravidlá ochrany osobných údajov

 • I. Prevádzkovateľ

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracúva osobné údaje je: : PROFY s.r.o., so sídlom: Kríková 2, Bratislava, 821 07, IČO: 47 67 98 75, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd.: Sro, vložka číslo: 97971/B, telefónne číslo: +421907468485, e-mail:info@profy.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ).

 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“).

 • II. Dotknutá osoba

 1. Dotknutou osobou sa rozumie každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Prevádzkovateľom. Dotknutou osobou je najmä:

  1. fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytnutie služby Sprostredkovania ponúkanej na stránke www.profy.sk (ďalej len „Stránka“), a/alebo ktorá využila u Prevádzkovateľa službu Sprostredkovania v súlade s Podmienkami Prevádzkovateľa zverejnenými na Stránke, na základe čoho vznikla medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou zmluva o poskytnutí služby (ďalej spolu len „Zmluva“);

  2. fyzická osoba, ktorá si prezerá Stránku.

 • III. Účel spracúvania a právny základ

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na nasledovné účely:

  1. identifikácia dotknutej osoby ako zmluvného partnera pre plnenie Zmluvy, správne doručovanie písomností, realizácia predzmluvných vzťahov, uskutočnenia rokovaní o zmene alebo ukončení zmluvy o poskytnutí služby v rozsahu nevyhnutnom na plnenie Zmluvy. Právnym základom spracúvania je: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;

  2. meranie počtu návštev na Stránke, meranie priemerného času stráveného na Stránke, počtu zobrazenia Stránky. Právnym základom pri sledovaní aktivít dotknutej osoby a ich vyhodnocovaní je oprávnený záujem Prevádzkovateľa ponúknuť dotknutej osobe čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri aktivitách dotknutej osoby v rámci Stránky. Osobné údaje podľa tohto písmena sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu na naplnenie účelu.

 2. V prípade ak dotknutá osoba dobrovoľne oznámi Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje do Aplikácie prevádzkovanej na Stránke, pričom spracúvanie osobných údajov sa nebude týkať účelu v zmysle písmena a) odseku 1 tohto článku, tieto osobné údaje bude Prevádzkovateľ spracúvať v nevyhnutnom rozsahu a to predovšetkým za účelom posúdenia žiadosti dotknutej osoby a poskytnutia odpovede dotknutej osobe. Právnym základom takého spracúvanie je oprávnený záujem odpovedať na požiadavku dotknutej osoby voči Prevádzkovateľovi.

 3. Poskytnutie údajov dotknutou osobou je dobrovoľné, avšak bez poskytnutia uvedených údajov na účely plnenia Zmluvy nie je objektívne možné realizovať predmet Zmluvy. Poskytnutie údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na riadne uzatvorenie a plnenie Zmluvy.

 • IV. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Osobné údaje dotknutej osoby podľa čl. III týchto Pravidiel sú spracúvané len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelov uvedených v čl. III týchto Pravidiel a len po dobu nutnú pre dosiahnutie uvedených účelov, najdlhšie však po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.

 2. Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu súhlasu dotknutej sú spracovávané do odvolania súhlasu; Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní súhlasu niektoré tieto údaje spracovávať, ak má na to iný zákonný dôvod (napr. pre preukázanie správnosti a zákonnosti postupu pri spracúvaní osobných údajov alebo pre možnosť obrany proti právnym nárokom).

 3. Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu oprávneného záujmu alebo osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom za účelom priameho marketingu sú spracúvané do podania námietky dotknutej osoby proti spracovaniu jej osobných údajov.

 • V. Príjemcovia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje dotknutej osoby tretím osobám iba v prípade, keď mu to bude ukladať alebo umožňovať zákon alebo so súhlasom dotknutej osoby. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje len v potrebnom rozsahu nasledovným príjemcom:

  1. dodávateľom externých služieb pre Prevádzkovateľa (najmä programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, služby súvisiace s meraním návštevnosti Stránky a prispôsobovania ich obsahu preferenciám používateľov),

  2. prevádzkovateľom záložných serverov či prevádzkovateľom technológií využívaných Prevádzkovateľom, ktorí ich spracovávajú na zabezpečenie funkčnosti príslušných služieb Prevádzkovateľa,

  3. v nevyhnutne potrebnom rozsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom Prevádzkovateľa a audítorom Prevádzkovateľa, ktorí ich spracovávajú za účelom poskytovania poradenských služieb Prevádzkovateľovi,

  4. príslušnému Poskytovateľovi služieb a tovarov v zmysle Podmienok Prevádzkovateľa a to niektorému z týchto:

 • VI. Práva dotknutých osôb

 1. Právo na prístup k osobným údajom

  1. Dotknutá osoba má na základe písomnej požiadavky, alebo elektronicky zaslanej požiadavky právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a to informácie o

   1. účele spracúvania osobných údajov,

   2. kategórii spracúvaných osobných údajov,

   3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

   4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

   5. práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

   6. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov

   7. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

   8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

  2. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré Prevádzkovateľ, fyzická osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

  3. Právo získať osobné údaje podľa predchádzajúceho odseku nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

  4. Informácie podľa tohto článku je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Prevádzkovateľ je pri uplatňovaní práv dotknutej osoby podľa tohto článku povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť. Túto povinnosť je Prevádzkovateľ povinný uskutočniť do jedného (1) mesiaca odo dňa doručenia požiadavky.

 2. Právo na opravu osobných údajov

  1. Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 3. Právo na výmaz osobných údajov

  1. Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

  2. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa predchádzajúceho odseku ak

   1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúval

   2. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,

   3. dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

   4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

   5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

   6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti

  3. Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

  4. Odseky 6 a 7 tohto článku sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

   1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

   2. na splnenie povinnosti podľa GDPR, zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Poskytovateľovi,

   3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia

   4. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 12 tohto článku znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo

   5. na uplatnenie právneho nároku.

 4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

  1. Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

   1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

   2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

   3. Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

   4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

  2. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

  3. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku 10 tohto článku, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

 5. Právo na prenosnosť osobných údajov

  1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

 6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

  1. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 7. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

  1. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

 8. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

  1. Dotknutá osoba môže podať podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak má za to, že došlo k spracúvaním údajov k porušeniu jej práv na:

   Úrad na ochranu osobných údajov
   Hraničná 12
   820 07 Bratislava
   tel.: +421 /2/ 3231 32220
   e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 9. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

  1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú v prípade ak bol tento dotknutou osobou udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila a to prostredníctvom doručenia prejavu vôle na kontaktné údaje Prevádzkovateľa uvedené v čl. I týchto Pravidiel.

Ochrana osobných údajov

Používaním našich webových stránok nám zverujete svoje osobné údaje. Na tejto stránke uvádzame, aké informácie zhromažďujeme a pravidlá ako ich používame.

 1. Prevádzkovateľ spoločnosť PROFY s.r.o., so sídlom: Kríková 2, Bratislava, 821 07, IČO: 47 67 98 75, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd.: Sro, vložka číslo: 97971/B, zhromažďuje nasledujúce osobné údaje:

 • súbory cookies

 • osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci nášho „Kontaktného formulára“

 • osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri nákupe v našom internetovom obchode (e-shope)

 • osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri vytvorení účtu v našom internetovom obchode (e-shope)

 1. Ako používame zhromažďované osobné údaje

  1. Formuláre

   • Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom nášho formulára, budú použité výhradne na účely, na ktoré boli určené, t.j. údaje z „Kontaktného formulára“ výhradne len pre potreby spätného kontaktovania sa s vami.

  2. Údaje pri nákupe

   • Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nákup nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.

   • Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného poriadku.

  3. Údaje pri vytvorení účtu

   • V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť používateľské konto, zbierame aj všetky údaje s tým súvisiace. Jedinými povinnými údajmi sú vaše meno a e-mailová adresa, ktorú využívame na to, aby sme s vami vedeli komunikovať.

 2. Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a iné nastavenia pri zobrazení stránky. Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie správania užívateľov na našich webových stránkach a na zlepšenie a zjednodušenie ich použiteľnosti a zabezpečujú riadne fungovanie stránok. Na analýzu používame nástroje Google Analytics. Doba expirácie cookies je 6 mesiacov.

Ako súbory cookies kontrolovať a zmazať

Nastavenia cookies je možné zmeniť v rámci vášho internetového prehliadača v jeho nastaveniach. Odstránením, alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne.

 1. Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom.

 1. Aké sú vaše práva

Každá osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje má právo od nás požadovať:

 • prístup k svojim osobným údajom

 • právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania

 • právo namietať proti spracúvaniu

 • právo na prenosnosť údajov

 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 1. Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v sekcii „Kontakt“.