Niektorými milovaná, inými odsudzovaná. Aj napriek tomu už pomohla množstvu detí na celom svete. Vojtova metóda patrí k najlepším metódam rehabilitácie pri poruchách funkcie pohybového systému u detí. Tie si rodičia všimnú tak, že ich dieťa zaostáva za vývinom iných detí, alebo sa narodí s vrodeným postihnutím, napr. Detskou mozgovou obrnou (DMO). V týchto prípadoch najčastejšie rodičom lekár odporučí začať s Vojtovou metódou. V tomto článku sa pozrieme na to, prečo je tak účinná, ako funguje a kto je jej autorom.

Čo je Vojtova metóda?

Vojtova metóda alebo metóda reflexnej lokomócie je súbor cvičebných techník, používaných na liečbu hybných porúch, zostavená MUDr. Václavom Vojtom. Jej základným princípom je fakt, že v centrálnom nervovom systéme človeka sú geneticky zakódované vrodené pohybové vzory (Wikipedia). Ide o prirodzené pokračovanie vývoja dieťaťa v maternici. 

Celý svoj profesionálny život venoval prof. Vojta  štúdiu neurológie a pohybových vzorcov u detí, na základe ktorých vyvinul metódu na podporu psychomotorického rozvoja u detí, ktorých vývin je z rôznych príčin pomalší alebo jednoducho nerozvíja prirodzene. Táto metóda sa používa u detí s neurologickými poruchami, postihnutím, no takisto u dospelých po prekonaní mozgovej príhody. 

Prof. Vojta študoval deti s detskou mozgovou obrnou, vďaka čomu identifikoval špecifické body na tele, ktorými je možné stimulovať vrodené vzorce pohybu. Tieto body sa nachádzajú hlavne na citlivých miestach ako sú okostice kostí a fascie. Okrem aktivácie pohybu sa takisto aktivuje bránica a svaly brušnej steny, čím sa zlepšuje dýchanie a upraví sa aj tepová frekvencia. To všetko prispieva k stimulácii nervovej sústavy a zlepšeniu mentálnej aktivity. 

Aktivácia týchto bodov sa deje miernym tlakom alebo ťahom aktivačných bodov v určitej polohe, kde terapeut dbá na to, aby sa telo nachádzalo v správnej polohe a pod správnym uhlom. Tým vzniká odpor voči danej stimulácii, ktorý paradoxne vyvolá pohyb. 

Aktivačné zóny na horných končatinách: lopatky, ramenná kosť, predlaktie, vretenná kosť, zápästie.

Aktivačné zóny trupu a panvy: medzirebrie, brušná časť panvy.

Aktivačné zóny na dolných končatinách: vnútorná strana kolien, pätová kosť.

Ako pomáha Vojtova metóda?

Vojtova metóda je zameraná na diagnostiku a riešenie problémov pohybového aparátu u bábätiek, ale aj starších detí. 

Diagnostika vychádza z poznania vrodených pohybových vzorcov, ktoré sú geneticky zakódované u každého jedinca. Do istej miery sa prejavujú už aj u novorodenca ako nekoordinované pohyby tela a končatín, ktoré sa postupne stávajú koordinovanými a cielenými.

Odporúča sa precvičovať s detičkami, ktoré majú poruchy psychomotorického vývoja. Pomocou Vojtovej metódy sa vyvolávajú motorické vzory v nervovej sústave, ktoré dieťatko s poruchou nevie používať. Vďaka tomu, že sú tieto svaly cielene a opakovane aktivované, dieťa ich dokáže použiť následne aj v bežnom prejave a prirodzene si ich osvojí. Týmto sa zníži riziko chybného telesného vývoja.

Cvičenie je venované deťom s motorickými poruchami, pri ochoreniach centrálneho nervového systému a pri ortopedických poruchách a tiež s detskou mozgovou obrnou. Nedá sa všeobecne určiť ako dlho by malo prebiehať cvičenie Vojtovej metódy. Pacienti sa od seba odlišujú typom porúch a preto má aj Vojtova metóda odlišný účinok.

Pri niektorých pacientoch je postačujúce, ak sa aktivujú svalové skupiny párkrát. Pri iných je to zas beh na dlhú trasu. Vojtova metóda, okrem toho, že blahodárne pôsobí na motorické ústrojenstvo, má tiež iné účinky. Pomáha zlepšovať sacie, hltacie a žuvacie reflexy a pohyby a pomáha uľahčovať moduláciu reči a výslovnosť. Pozitívne pôsobí na dýchanie, prekrvuje pokožku a zlepšuje tráviace funkcie. Taktiež pomáha k lepšej orientácií v priestore, udržiavaniu rovnováhy a zlepšuje schopnosť sústrediť sa.

Prof. Vojta pri hľadaní terapie pre deti so spastickou centrálnou parézou aktivoval pohybové vzorce, ktoré neboli doposiaľ u týchto detí  možné. To ho priviedlo k objavu reflexnej lokomócie (pohyb vpred), teda vrodených pohybových vzorcov, ako napríklad reflexné plazenie a reflexné otáčanie. Reflexné znamená, že 

ide o rovnako prebiehajúcu odpoveď na určitý podnet. V priebehu svojho pozorovania kineziologicky popisoval aktivované vzory reflexívneho plazenia a otáčania a hľadal ich analógie vo vývoji motoriky. Vďaka tomu ako prvý popísal vývojovú kineziológiu, čím zásadne prispel a nasmeroval odbor rehabilitácie ako takej. 

Pochopiť aktivačný systém reflexnej lokomócie, ktorú Vojtova metóda učí, vyžaduje zmenu myslenia a chápania funkčných súvislostí a predovšetkým pochopenie lokomočného princípu človeka a jeho neurofyziologickú podstatu. Narušenú motoriku tak vieme zmeniť priamo na úrovni riadenia centrálnej nervovej sústavy. To znamená, že lokomócia je automaticky riadená, teda sa ju neučíme, ale zapíname ju. Vojtova metóda aktivuje u detí nervovú sústavu tak, aby sa pohyb zapol sám. Prof. Vojta zmenil pohľad na pohyb samotný, ako na komunikáciu nervovej sústavy a tela. 

Vojtova metóda – postup

Obvyklé cvičenie by sa malo praktizovať tri až štyrikrát do dňa po dobu približne 15 – 20 minút. Takáto frekvencia aj dĺžka cvičenia je dôležitá práve kvôli tomu, aby sa precvičované vzory stali súčasťou bežného motorického prejavu dieťaťa. Pri prvom kontakte s precvičovaním Vojtovej metódy by mali byť rodičia pod kontrolou lekára, respektíve fyzioterapeuta. Ten pre pacienta zostaví individuálny program, ukáže potrebné cviky a taktiež dozrie na to, či sú správne vykonávané. Nesprávne praktizovanie cvikov totiž môže dieťatku viac uškodiť, preto sa neodporúča precvičovať napríklad pomocou videí.

Pri cvičení prebieha aktivácia určitých pohybových reťazcov, a to pri určitej stimulácií. Dieťa sa uloží do presne vytýčenej polohy na brušku, chrbte, či na boku a pomocou primeraného tlaku sa pôsobí na určité body. K aktivácií pohybových modelov je možné použiť desať zón, ktoré sa nachádzajú na trupe a na horných a dolných končatinách. Pri spontánnom pohybe má človek takéto funkcie vrodené a prebiehajú automaticky. Detičkám s poruchou je potrebné pomôcť pri vytvorení týchto správnych vzorov. Pomocou tejto metódy dokážeme pripomenúť mozgu existenciu niektorých spiacich svalov, ktoré sú oslabené alebo nepoužívané.

Prečo deti plačú pri Vojtovej metóde?

Vyššie sme spomenuli, že sú aj odporcovia tejto metódy. Je to kvôli tomu, že deti pri cvičení tejto metódy často plačú, čo pochopiteľne, niektorí rodičia znášajú veľmi ťažko. Deti plačú, pretože je to ich jediný komunikačný kanál, ktorý majú a teda jediný spôsob, ako môžu dať najavo, keď sa im niečo nepáči. Pri cvičení fyzioterapeut hýbe a dotýka sa dieťatka spôsobom, ktorý je preň nový a možno nie vždy príjemný, no je určite účinný a je dobré vytrvať. Táto metóda bola dôkladne preskúmaná z hľadiska dopadu na psychiku človeka a zistilo sa, že nemá žiadny negatívny dopad, práve naopak. Keďže veľmi priaznivo vplýva na reguláciu nervovej sústavy, benefity prináša aj psychike pacienta. Samozrejme, ak je diagnóza vášho dieťatka menej závažná, je možné, že bude stačiť pár návštev a zvyšok docvičíte s dieťaťom doma v rámci hry. Niektoré diagnózy si však vyžadujú vytrvalosť a trpezlivosť. 

Vojtova metóda  zahŕňa tri modely/polohy, v ktorých sa stimulujú príslušné body.  

 • Reflexné plazenie – model, kedy dieťatko leží na bruchu
 • Reflexné otáčanie – model, kedy dieťatko leží na chrbte
 • Poloha na boku

Tieto modely terapie vyvolávajú u pacienta svalovú súhru, ktorá je rovnaká ako u detí do jedného roka, ktoré sa vyvíjajú prirodzene. Ak sa táto metóda používa u dospelých ľudí, cieľom nie je vyvolať reflexné plazenie alebo otáčanie, ale už spomínanú svalovú súhru, čiže v pohybe sa zapájajú svalové reťazce, ktoré pohyb skvalitňujú. 

Reflexné plazenie 

Dieťatka sa nachádza v ľahu na brušku a hlavička je natočená na jednu stranu. Horná končatina bližšie k tvárovej časti je položená trochu vyššie ako končatina protiľahlej strany. Dolné končatiny sú v bedrovom kĺbe vytočené smerom von a mierne ohnuté v kolenách. 

Táto poloha ideálne stimuluje striedavý pohyb horných končatín a otáčanie hlavičky na strany.

Pri rotácii hlavičky sa dlaňou kladie odpor proti pohybu, čo pomáha aktivovať svaly. Zároveň opretie o jednu hornú a protiľahlú dolnú končatinu vedie k miernemu nadvihnutiu trupu, ktoré zodpovedá pohybu pri plazení.

Toto, i keď naoko banálne cvičenie pomáha aktivácii svalových skupín, reťazcov v celom tele. Plazenie je mimoriadne dôležité v psychomotorickom vývoji dieťaťa nakoľko posilňuje svaly a prepája ich do reťazcov, ktoré sú nevyhnutné pri učení sa zložitejších pohybov, ako napr. chôdza a dokonca napomáha uchopovaniu predmetov.

Reflexné otáčanie

Dieťatko leží na chrbátiku, alebo na boku a hlavička je mierne otočená na stranu. Pri závažnejších diagnóz dieťa nebude schopné otočiť hlavu, preto bude nutné najskôr postupne cvičiť natočenie hlavičky. Končatiny sú vedľa tela v rôznych polohách v závislosti od vek. Novorodenec ich má prirodzene mierne ohnuté a väčšie deti majú dolné končatiny už natiahnuté rovno.

Druhá poloha je na boku a dieťa sa opiera o hornú a dolnú končatinu priliehajúcu na podložku. Pri otáčaní sú za oporu a stabilitu tela zodpovedné horná a dolná končatina nachádzajúca sa vyššie. Táto poloha je významným predpokladom pre chodenie po štyroch končatinách.

Pre koho je Vojtova metóda určená?

Vojtova metóda je primárne venovaná deťom. Najúčinnejšia je pre deti do veku jedného roka, keď sa dajú najlepšie ovplyvniť neaktívne pohybové vzorce. 

Najčastejšie sa používa u detí s nasledovnými poruchami:

No je tak isto vhodná aj pre dospelých. U dospelých sa Vojtova metóda využíva hlavne pri: 

 • Cievnej mozgovej príhode
 • Bolestiach chrbtice, 
 • Skolióze
 • Stavoch po úrazoch miechy,
 • Periférna paréza
 • Bolesti súvisiace s chrbticou
 • Periartritída – bolestivé rameno
 • Iné neurologické ochorenia

Najhlavnejším cieľom Vojtovej terapie je obnovenie schopností pre každodenný život človeka. Pri Vojtovej metóde cviky a cvičenie pomôžu človeku zapojiť sa do všetkých aktivít, ktoré predtým vykonával.

Vojtova metóda prináša tieto zlepšenia: 

 • zlepšenie rečových schopností
 • istejšia vertikalizácia
 • zlepšenie motorických funkcií 

O autorovi Vojtovej metódy

Autorom Vojtovej metódy je český detský neurológ, profesor MUDr. Václav Vojta. Narodil sa v roku 1917 v západních Čechách v obci Mokrosuky. V roku 1938 nastúpil na Lekársku fakultu, no štúdium kvôli okupácii dokončil neskôr.  V roku 1948 nastúpil ako asistent na neurologickej klinike Prof. Hennera, kde pôsobil až do roku 1956. V roku 1954 úspešne dokončil neurologickú atestáciu a v roku 1957 urobil atestačnú skúšku ako detský neurológ. V roku 1956 bol vymenovaný do vedenia  detského neurologického oddelenia na 4. Neurologickej klinike LF UK v Prahe.Tu pôsobil až do roku 1961. Vtedy zmenil pôsobisko a nastúpil na detskej neurológii. Začal viesť semináre pre fyzioterapeutov a s tématikou vývojovej kineziológie u pohybovo postihnutých dojčiat, detí a mladistvých a takisto semináre pre lekárov s tématikou diagnostiky pohybových porúch. 

V roku 1961 bol takisto menovaný za metodického vedúceho Detskej liečebne DMO v Železnici, kde pracoval až do roku 1968 kedy emigroval do Nemecka. Tam pracoval ako vedecký pracovník na Ortopedickej klinike v Kolíne u prof. Imhäusera. Neskôr v roku 1975 prešiel do Detského centra v Mníchove. Svoju lekársku službu oficiálne ukončil v roku 1995 ako 78-ročný. Domov do Česka sa vrátil až po revolúcii.

Počas svojho života Prof. Vojta publikoval viac ako 100 vedeckých prác v Česku i v Nemecku. Jeho učebnica „Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku“, ktorá prvýkrát vyšla v Nemecku v roku 1974 a v roku 2000 vyšla v Nemecku v doplnenom vydaní už šiestykrát. Učebnica bola preložená do mnohých jazykov a obsahuje diagnostický systém, terapeutický systém a výsledky jeho vedeckej práce. V roku 1992 napísal A. Peters publikáciu Vojtov princíp, a tá bola takisto preložená do mnohých jazykov.

Prof. Vojta zasvätil celý svoj život výskumu pohybových vzorcov a práce s deťmi s poruchami psychomotorického vývoja. Jeho metóda je známa v mnohých krajinách sveta a je uznávaná odborníkmi ako účinná metóda obnovy prirodzených pohybových vzorcov u detí a dospelých bez vedľajších negatívnych účinkov na telo či psychiku. Samozrejme, len v prípade, že ju vykonáva školený profesionál!

Aký užitočný bol tento príspevok?

Kliknutím na hviezdičku ohodnotíte článok

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Počet hlasov: 0

Zatiaľ žiadne hodnotenie! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.

MUDr. Jozef Staríček
Web | +

Odborné vzdelaný na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1963 – 1969)
Atestovaný v obore balneológie a liečebnej rehabilitácie, ortopédie, pediatrie, akupunktúry a telovýchovnom lekárstve.

Medicínska prax: 45 rokov praxe z toho 10 rokov ako lekár v arabskom svete. Dokáže hovoriť s pacientom v 4-och jazykoch (Angličtina, Nemčina, Ruština a Arabčina). Problematike sa venuje komplexne v spolupráci s lekármi, fyzioterapeutmi a inými odborníkmi v rámci PROFY.