Feldenkraisova metóda a vedomé využívanie

Čo je to Feldenkraisova metóda?

Feldenkraisova metóda (FM) nie je tradičná pohybová metóda, ale pracuje s pohybom tela ako svojím hlavným prostriedkom učenia, sebapoznania a sebarozvoja. 

Metóda pracuje s princípmi, ako je napríklad neuroplasticita, prepojenie tela a mysle a neurofyziologický aspekt pohybu, ktoré sa v poslednej dobe ukazujú ako esenciálne piliere nielen pohybu samotného, ale celkového zažívania sa, vnímania a s nimi spojenými benefitmi pre telo aj myseľ. 

Moshé Feldenkrais: Zakladateľ a jeho filozofia

Metóda nesie meno po svojom zakladateľovi. Moshe Feldenkrais sa narodil v roku 1904 na Ukrajine a žil na rôznych miestach vrátane Bieloruska, Palestíny a Francúzska. Práve v Paríži vyštudoval fyziku a začal sa zaujímať o bojové umenia ako jiu-jitsu a judo.

Po vážnomm zranení kolena, ktoré vtedajšia medicína nedokázala liečiť ani operovať, alebo len so slabými výsledkami, začal postupne vyvíjať svoju vlastnú pohybovú metódu, vďaka ktorej sa jeho bolesti výrazne znížili. 

Od roku 1951 žil v Tel Avive (Izrael), kde začal svoju metódu vyučovať. Medzi inými bol jeho žiakom aj vtedajší izraelský premiér David Ben-Gurion. 

Základné princípy Feldenkraisovej metódy

Feldenkraisova metóda prepája poznatky z bojových umení, fyziky, biomechaniky, fyziológie, biológie, neurovied, psychológie a empirického skúmania pohybových procesov. 

Metóda pomáha odstraňovať obmedzenia v pohybe a zmierňuje rôzne druhy bolesti prostredníctvom lepšieho vnímania svojho tela.

Feldenkraisovu metódu možno praktizovať v dvoch formách: 

  • Individuálne lekcie - táto forma sa nazýva Funkčná integrácia, kde klient leží na lehátku a sprevádzajúci manipuluje jeho telo veľmi jemným spôsobom s občasnou aktívnou participáciou klienta, kde dochádza ku komunikácii a učeniu sa pohybu. 

  • Skupinové lekcie - táto forma sa nazýva Pohybom k sebauvedomeniu a je založená na slovných pokynoch, ktoré navádzajú praktizujúcich k vlastnému zážitku, skúmaniu a prevedeniu pohybu. 

Učiteľ na lekcii nepraktizuje, a to je zásadný rozdiel s inými skupinovými cvičeniami. Praktizujúci sa tak nesnažia napodobniť v pohybe učiteľa, ale hľadajú svoje vlastné vyjadrenie danej inštrukcie. Dôraz sa kladie na objavovanie a objasňovanie nejakej konkrétnej pohybovej funkcie, ktorú v bežnom živote až tak nevnímame. Je to preto, že sa pri bežnom fungovaní pohybujeme viac automaticky a pohyb si až tak neuvedomujeme. 

Pointou pri praktizovaní FM je sústrediť sa viac na proces vykonávania danej aktivity, ako na jej cieľ. Lektor cvičiacich upozorňuje, aby neprekračovali prah bolesti, nenútili sa do nadmerného úsilia a robili len to, čo im ide ľahko.

Lekcie sa nesú v pomalšom a plynulom tempe a preto sú vhodnou aktivitou aj v prípade pohybových ťažkostí, menších zraneniach a chronickej bolesti. 

Väčšina lekcií sa odohráva na zemi v ľahu na chrbte, na boku alebo na bruchu. Postupuje sa na nich od najjednoduchších pohybov k väčším a ku koncu lekcie sa opäť overuje dosiahnutá zmena či progres zopakovaním základného pohybu zo začiatku lekcie, prípadne sa stav overuje v pocite z ležania na zemi alebo pri chôdzi. 

Sú ideálnym doplnkom pre športovcov a profesionálnych tanečníkov, hercov, hudobníkov a vôbec všetkých, ktorí sa túžia hýbať s väčšou ľahkosťou a bez zbytočného napätia a úsilia. 

Dalo by sa povedať, že lekcie sú do istej miery meditáciou v pohybe a vedú aj k väčšej psychickej pohode a upokojeniu nervovej sústavy. 

Aplikácia Feldenkraisovej metódy vo fyzioterapii

Svoje uplatnenie si Feldenkraisova metóda nájde aj vo fyzioterapii. Metóda odstraňuje obmedzenia v pohybe a zmierňuje rôzne druhy bolesti prostredníctvom lepšieho vnímania svojho tela. Lekcie Feldenkraisovej metódy obsahujú množstvo cvičení, ktoré zlepšujú vnímavosť, orientáciu a obracajú pozornosť dovnútra nášho tela a sú vhodnou metódou a pre fyzioterapeutov, ktorí pracujú so širokou škálou ľudí a problémami. 

Pri praktizovaní FM sa vykonávajú rozsahom malé, pomalé a vedomé pohyby, ktoré priamo pôsobia na nervový systém a umožňujú jeho modelovanie. Týmto spôsobom dochádza v pohybe k odstráneniu nadbytočného napätia a zvýšeniu efektivity v pohybe, ako aj novým prepojeniam.  

Vďaka tomu v procese terapie odznejú bolesti a problémy pohybového aparátu. 

Učenie sa prostredníctvom pohybu

Náš mozog sa prevažne vyvíjal a formoval práve prostredníctvom pohybu. Primárnou funkciou mozgu je prežitie a uchovávanie energie - preto sa každý z nás hýbeme veľmi originálnym štýlom, ktorý však obzvlášť nemeníme a nerozvíjame, pokiaľ si to nevyžaduje naše prostredie, v ktorom žijeme, alebo vedomá práca na sebe a svojej fyzickej kondícii. 

Prostredníctvom pohybu dokážeme stimulovať nervovú sústavu, meniť zaužívané a dokonca rozvíjať nové prepojenia, teda pracujeme s už spomínanou neuroplasticitou, schopnosťou nášho mozgu sa vyvíjať a učiť nové veci po celý život. 

Stres a traumatické zážitky rôzneho druhu (nehody, zranenia, psychická a emocionálna trauma), to všetko sa podpíše na tom, koľko napätia v tele máme a akým spôsobom je rozložené, aké máme držanie tela a ako sa hýbeme. Feldenkraisova metóda je úžasná aj v tom, že jej štýl podporuje aktiváciu parasympatického nervového okruhu, teda pocitu bezpečia, uvoľnenia a oddychu a je výborná pre ľudí s vysokou mierou stresu, chronického napätia a bolesti a ľudí, ktorí vykonávajú prevažne jednostrannú záťaž alebo repetitívne pohyby - športovci, manuálni pracovníci, hudobníci, herci, tanečníci, ap.  

Sebauvedomenie

Sebauvedomenie spočíva v schopnosti si uvedomiť to, čo považujeme za “normálne”, teda neuvedomujeme si čo, ako a prečo robíme, cítime alebo myslíme si. Na to, aby došlo k zvedomeniu si týchto častí v nás, potrebujeme bezpečné prostredie, uvoľnenie a vytvorenie si odstupu či nadhľadu, schopnosť pozrieť sa na seba, ako na “študijný materiál”. Práve lekcie Feldenkraisovej metódy môžu tento priestor poskytnúť. 

Práve toto sebauvedomenie svojich nastavení v akejkoľvek sfére a oblasti života nám umožňuje danú vec zmeniť alebo prestať robiť úplne. V pohybe to môže byť spôsob akým kráčame, sedíme, alebo vykonávame nejaký pohyb, ktorý z dlhodobého hľadiska môže spôsobovať problémy. Ak sa naučíme telo zapájať efektívnejšie a rozložiť napätie rovnomernejšie je veľká šanca, že zo svojho držania tela a pohybu uvoľníme napätie, zlepšíme výkon alebo si uľavíme od dlhodobej bolesti. Navyše si neustálym učením sa cez pohyb stimulujeme mozog a aktivujeme v ňom učiacu sa časť, čo pomáha odďaľovať degeneratívne procesy v mozgu. 

Prepájane mysle a svalstva

Prepojenie tela a mysle je dnes už nespochybniteľné. Emócie, myšlienky a stres sa pretavujú do napätia v tele a nášho dychu. Preto priama práca s telom môže pomôcť zvrátiť dopady stresu na naše telo i myseľ a zmeniť naše reakcie naň. 

Kvalita nášho pohybu, ako aj výkonnosť tela preto nezáleží len od sily a veľkosti svalov a fyzickej kondície, ale najmä zrelosti nervových dráh, teda nášho aktívneho uvedomovania si pohybu samotného a tela v pohybe. 

Čím lepšie ovládame svoje telo v pohybe, tým väčšie bezpečie v tele zažíva náš mozog. Napríklad, hrudnú chrbticu tvorí 12 stavcov, na ktoré sa upínajú rebrá. Teda medzi stavcami a rebrami je mnoho malých kĺbikov - ak ich pravidelne nerozhýbavame, náš mozog stráca schopnosť ich do pohybu zapájať a preto bude záťaž premiestňovať na iné, pohyblivejšie časti chrbtice, napríklad krčnú alebo krížovú časť a tie môžu časom z prílišnej námahy začať bolieť. Preto bude v tomto prípade našou úlohou hrudnú chrbticu mobilizovať, naopak krčnú a driekovú časť stabilizovať. 

Uveďme ešte jeden príklad: ak nám chýba mobilita v členkovom alebo bedrovom kĺbe je veľká šanca, že sa záťaž bude prenášať do kolena. Čo je mimochodom veľmi častou príčinou zranení a bolestí kolena

Preto je mimoriadne dôležité pravidelne rozcvičovať celú chrbticu a všetky kĺby v tele. 

Feldenkrais a liečba boľavého chrbta

Bolesť chrbta môže mať mnoho príčin - zranenie, preťaženie, nevhodné používanie tela, chronický stres, vyčerpanie, prechladnutie, zápal a mnohé ďalšie. Feldenkraisova metóda je zaručene jednou z metód, ktoré môžu s bolesťou chrbta pomôcť nakoľko sprostredkúva aktiváciu svalov a svalových prepojení, ktoré bežne nezapájame, uvoľňuje nadmerné napätie a mobilizuje samotnú chrbticu v prepojení na hlavu, panvu a horné i dolné končatiny. 

Výhody metódy pre rôzne vekové skupiny

Deti

Podobne ako detská fyzioterapia, aj Feldenkraisova metóda je vhodná pre deti prispievajúca k ich všestrannému rozvoju a prekonávaniu prekážok vo vývoji. Inými slovami, ak dieťa nenapreduje v psychomotorickom vývoji. 

Takisto pri nepokojných deťoch, pri atypickej chôdzi alebo držaní tela, pri diagnózach ako napríklad hypotónia, silné svalové spazmy, detská mozgová obrna, spina bifida (rázštep chrbtice), skolióza, vysoký svalový tonus, pri poruche stability, plochých nohách, pri poruchách zraku a u detí, ktoré trpia poruchami sústredenia a učenia, v komunikácii a reči (napríklad nehovoria alebo hovoria len s ťažkosťami), majú problémy s motorikou a pohybovým aparátom. 

Ďalej pomáha deťom, ktoré sú vystavené nadmernej záťaži či už pri športe, hre na hudobný nástroj, tanci, vzdelávaní, ap.

Dospelí

Dospelí môžu z Feldenkraisovej metódy čerpať rôznymi spôsobmi - bez ohľadu na to, čo robíte, ako sa hýbete, či športujete, FM môže zlepšiť kvalitu vášho pohybu, propriorecepciu, teda vnímanie tela v priestore a pri pohybe, a takisto zlepšiť výkon a efektivitu pohybu. Nájsť nové možnosti pohybu v prípade, že je prítomné zranenie, akútne či chronické. 

Seniori

Vy vyššom veku dochádza k postupnej degenerácií kostí a svalov. Tento proces je však možné značne spomaliť pravidelným pohybom a vhodnou záťažou. Feldenkraisova metóda môže byť veľmi nápomocná na kompenzáciu dlhodobej záťaže, mobilitu jednotlivých kĺbov a chrbtice, zlepšuje stabilitu a odpovede nervovej sústavy i na tie najmenšie impulzy. 

Osobný rozvoj prostredníctvom Feldenkraisovej metódy

Feldenkraisova metóda môže byť zároveň jedným zo spôsobov sebarozvoja, nakoľko prináša kvality spomalenia, hlbšieho vnímania, cítenia a uvedomovania si seba, svojho tela a jeho prepojenia s mysľou. Uvoľňuje telo aj myseľ od nadmerného stresu a podporuje sebauvedomovanie. 

Profesie, v ktorých môže metóda pomôcť

Športovci

Športovci sú kategória ľudí, ktorí môžu z Feldenkraisovej metódy čerpať výrazným spôsobom. Sám Moshe Feldenkrais spolupracoval so športovými osobnosťami ako napríklad basketbalista Julius Erving-Dr.J. Pomáha i zvýšiť flexibilitu, zlepšovať výkonnosť a efektivitu v pohybe a kompenzovať záťaž, ktorej sú športovci vystavení. 

Hudobníci

Muzikanti trávia hodiny každodenným tréningom, často so značne ťažkými nástrojmi alebo v neprirodzených polohách. Táto záťaž sa môže skôr, či neskôr prejaviť v podobe bolestí, zmeny držania tela alebo zápalu šliach. Môžu tomu však predísť pravidelným kompenzačným tréningom a FM je na to ako stvorená, nakoľko používa veľmi jemný pohyb, ktorý nevyčerpáva, práve naopak. Moshe Feldenkrais pomohol mnohým svetoznámym hudobníkom, medzi nimi aj Yehudi Menuhin, známy huslista. 

Tanečníci

Tanečníci, podobne ako športovci, sú vystavení veľkej fyzickej námahe, zraneniam a v tanci sú nútení ísť do veľkých rozsahov, ktoré nemusia byť pre telo vždy tým najprospešnejším. Feldenkraisova metóda ich učí vnímať telo inak, pracovať s ním jemnejšie a vnímavejšie a podobne ako v prípade športovcov, im pomáha zvýšiť výkonnosť, efektivitu a kompenzovať záťaž. 

Ako začať s Feldenkraisovou metódou?

Ak sa rozhodnete s FM začať, odporúčame navštíviť kurz alebo otvorené lekcie pod vedením certifikovanej lektorky / lektora, prípadne skúsiť vedenú lekciu na kanáli YouTube. Vyskúšať tiež môžete individuálnu terapiu zameranú na vaše konkrétne potreby a želania.

Autor

MUDr. Jozef Staríček
MUDr. Jozef Staríček
  • Vzdelanie: Vzdelaný na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1963 – 1969)

  • Atestácia: v obore balneológie a liečebnej rehabilitácie, ortopédie, pediatrie, akupunktúry a telovýchovnom lekárstve.

  • Medicínska prax: 45 rokov praxe z toho 10 rokov ako lekár v arabskom svete. Dokáže hovoriť s pacientom v 4-och jazykoch (Angličtina, Nemčina, Ruština a Arabčina). Problematike sa venuje komplexne v spolupráci s lekármi, fyzioterapeutmi a inými odborníkmi v rámci PROFY.