Inkontinencia moču je podľa Medzinárodnej spoločnosti pre inkontinenciu ICS aktuálne charakterizovaná, ako nedobrovoľný únik moču, pričom tento nie je hranične definovaný objemom či frekvenciou úniku moču. Nedobrovolný únik moč patrí do skupiny dysfunkcií dolných močových ciest. Význam samotného slova inkontinencia sa dá vyjadriť ako neschopnosť zadržať či tzv. nezdržanlivosť. Hoci inkontinencia moču obvykle nie je vážnym problémom ohrozujúcim fyzické zdravie, máva často za následok diskomfort, hanbu a neskôr aj vznik psychických problémov, ktoré zhoršujú kvalitu života pacienta. Riešením na nekontrolovaný únik moču vo všeobecnosti môžu byť cviky na panvové dno, medikamentózna liečba či operačná liečba. Nastavovaniu liečby inkontinencie však predchádza presná diagnóza a jej etiologická (príčinná) klasifikácia. Ochorením bývajú najčastejšie postihnuté predovšetkým ženy vo veku 40-50 rokov a muži s ochorením prostaty. Vo väčšine prípadov sa inkontinencia viaže k neurologickým, gynekologickým, urologickým a degeneračným ochoreniam pacienta. V minulosti sa pre klasifikáciu samovoľného úniku moču používali rôzne parametre, ktoré klasifikovali inkontinenciu na základe miesta, príležitosti či času, kedy sa únik prejavoval. 

 

Klasifikácia inkontinencie moču

Inkontinencia moču si vyžaduje presnú klasifikáciu, za účelom správnej voľby kauzálnej liečby. Pre potreby správneho zaradenia typu inkontinencie môžeme využiť klasifikáciu podľa SEAPI alebo Ingelmann-Sundberga (obe typy pracujú na systéme dotazníkov,  ktoré vyhodnocuje urológ). Výsledkom správne a úprimne vyplneného dotazníku dokážeme identifikovať minimálne základné delenie úniku moču na štyri hlavné druhy inkontinencie, podľa pôvodcu.

 

Stresová inkontinencia – Malý únik moču pri záťaži 

Stresová inkontinencia je špecifikovaná na základe zvýšenia svalového tonusu (svalového napätia) vplyvom situácií ako je kýchanie, smiech, pohybová aktivita či zdvíhanie ťažkých bremien. Príčinou je zvýšenie abdominálneho tlaku (tlaku brušnej dutiny), ktorý vplýva na zvýšenie intravezikálneho tlaku (tlaku v močovom mechúre). Výsledkom takéhoto preťaženia je napr. únik moču pri kašli či únik moču pri behu. V prípade, že intravezikálny tlak prevýši tlakový gradient uretri (močovej trubice), dochádza k úniku moču v malom množstve. Moč uniká dovtedy, kým nepoklesne abdominálny a intravezikálny tlak. 

 

Urgentná inkontinencia – Únik moču vo väčšom množstve ako následok inej diagnózy

Urgentná inkontinencia sa vyznačuje nekontrolovateľným nutkavým pocitom na močenie, ktorý môže nastať počas dňa a noci.  Spôsobená je neovládateľnými kontrakciami detrúzora močového mechúra a uvoľnením vonkajšieho zvierača čím dôjde k mikcií (močeniu). Detrúzorom pomenúvame hladké svaly vo vnútri tohto roztiahnuteľného orgánu. Následkom týchto vôľou neovplyvniteľných nutkaní na močenie je únik moču vo väčšom množstve. Pri urgentnej inkontinencii moč uniká dokým sa napätie vo vonkajšom zvierači nezväčší, alebo nedôjde k úplnému vyčerpaniu naplneného objemu mechúra. Urgentnú inkontinenciu ďalej vieme deliť na dva druhy. 

 

Rozdeľujeme dva typy urgentnej inkontinencie:

 • Motorická urgentná inkontinencia: Motorická inkontinencia moču je spôsobená nedostatočnou inhibíciou (zadržaním) detrúzora. Mikcia (močenie) je vyvolané normálnymi neurologickými procesmi – k inkontinencií moču dochádza ako následok nevyhovujúceho centrálneho tlmenia. Pacientmi sú ľudia trpiaci napr. organickým psychosyndrómom (demenciou). 

 

 • Senzorická urgentná inkontinencia: Senzorická inkontinencia moču je spájaná so značne zosilnenými dostredivými impulzmi svalov močového mechúra, na ktorých sa detrúzor nepodieľa. Ohrození sú pacienti s tumorom, močovými kameňmi, so zápalmi močového mechúra a močových ciest. 

 

Kombinovaná inkontinencia – Kombinácia stresového a urgentného úniku moču

Kombinovaná močová inkontinencia spája prvky stresovej a urgentnej močovej inkontinencie, pričom len jeden typ je dominantný.

 

Reflexná inkontinencia – úplný únik moču bez nutkania

Reflexná inkontinencia moču sa vyznačuje abnormálnou reflexnou činnosťou miechy. Pacientka nepociťuje nutkavý pocit na močenie a k úniku moču dochádza bez varovných symptómov. Problémom je nedokonalé spojenie centrálnej nervovej sústavy, a to miechy (mikčného centra) a mozgu. Ako sme vyššie naznačili, k úniku moču dochádza okamžite, bez varovných príznakov a pacient postihnutý reflexnou inkontinenciou je úplne inkontinentný.  

 

Príčiny a rizikové faktory vzniku močovej inkontinencie 

Inkontinencia moču môže vznikať vplyvom viacerých faktorov. Medzi najčastejšie radíme psychosociálne faktory, vedľajšie účinky užívania liekov, znížený či zvýšený svalový tonus, tehotenstvo či následok chirurgických zákrokov. Príčiny vzniku sa pri mužoch a ženách rôznia. 

 

Únik moču u žien – Príčiny vzniku inkontinencie u žien

Močová inkontinencia u žien je multifaktoriálna a je spôsobená najmä oslabením panvového dna, čo nastáva zväčša vplyvom tehotenstva či zvyšujúcim sa vekom pacientky. Dĺžka pôrodu, počet pôrodov ako aj hmotnosť plodu vplývajú na možnú čiastočnú či úplnú inkontinenciu, ktorú je možné obvykle veľmi úspešne korigovať správnymi cvikmi na panvové dno.  

Ohrozené sú tiež ženy po hysterektómií (chirurgické odstránenie maternice), recidívujúcich zápaloch močových ciest a pohlavných orgánov.  Obezita a zvýšené BMI sa priamo podieľa na vzniku stresovej inkontinencie, a to tým, že váhou tuku nepriamo tlačí brušnú dutinu, kedy zvyšuje abdominálny a intravezikálny tlak vedúci k akcidentálnej močovej inkontinencii. 

 

 • Tehotenstvo, mnohopočetné pôrody
 • Chirurgické odstránenie maternice, príp. iný chirurgický zákrok
 • Recidíva zápalov močových ciest
 • Obezita, zvýšené BMI
 • Zvýšený vek

 

 

Únik moču u mužov – Príčiny vzniku MI u mužov

Močová inkontinencia sa u mužov vyskytuje vo významne nižších počtoch než u žien. Zväčša sa viaže k postupujúcemu veku, kedy pacient pozoruje problémy s udržaním erekcie, kontrolou ejakulácie, ako aj so samovoľným únikom moču. Prevalencia vzniku inkontinencie obvykle súvisí tiež so zväčšujúcou sa prostatou. Medzi iné príčiny môžeme zaradiť sklerózu multiplex, demenciu či mozgovú príhodu – v týchto prípadoch často dochádza aj k fekálnej inkontinencií. 

 

 

 • Zväčšená prostata
 • Chirurgické zákroky ( Únik moču po operácii prostaty )
 • Degeneračné ochorenia
 • Vek

 

 

Inkontinenciu moču priamo ovplyvňuje vitalita panvového dna, ktorá sa týka tak  žien, ako aj mužov. Cviky posilňujúce panvové dno sú vhodné pre obe pohlavia, vo všetkých štádiách inkontinencie ako aj v prípade prevencie.

 

Inkontinencia moču: Diagnostika

Správna diagnostika a včasná intervencia problému inkontinencie sú základom pre úspešnú liečbu úniku moču. Podrobná anamnéza pacienta je nevyhnutnosťou, ktorú dopĺňajú základné a podrobné testy skúmajúce: 

 

 • Prítomnosť inkontinencie moču
 • Klasifikácia močovej inkontinencie (stresová, urgentná, reflexná, kombinovaná)
 • Kauzálnosť močovej inkontinencie (Presná príčina)

 

 

Medzi základné vyšetrenia pri diagnostike úniku moču patrí test krvného obrazu, test posmikčného rezídua, urodynamické vyšetrenie a laboratórneho vyšetrenie moču. Inkontinencia moču je komplexný problém, ktorý v závislosti na type inkontinencie zahŕňa viaceré vyšetrovacie jednotky – gynekologickú, neurologickú a urologickú

Klinické vyšetrenie zahŕňa podrobnú anamnézu podanú pacientom – príznaky, opis bolesti (ak je prítomná), predošlé vyšetrenia a chirurgické zákroky, užívané lieky, počet pôrodov a pod. Na základe výsledkov z laboratórnych vyšetrení si lekár prípadne vyžiada podrobnú gynekologickú, liekovú či sociálnu anamnézu. 

 

Mnoho pacientov sa počas prvého vyšetrenia ostýcha povedať detaily, ktoré sú nevyhnutné k správnej diagnostike. 

 

 

Detaily anamnézy pacienta: 

 

 • Gynekologická, neurologická a sociálna anamnéza
 • Chirurgická, neurologická, gynekologická a traumatologická liečba
 • Popis úniku moču – frekvencia, trvanie, objem, prítomnosť nočného močenia príp. v akých prípadoch sa únik moču vyskytuje

 

 

Denník močenia

Pacient obdrží tzv. mikčný denník, ktorého úlohou je presne zaznamenať mikcie – vôľou podmienené aj nepodmiené. Denník obsahuje rozpis 24 hodín, počas ktorých pacient zaznamenáva epizódy urgencie mikcie, situácie vyvolávajúce únik moču (najmä pri stresovej urgencií). Takisto je pacient povinný zmieniť objemovú jednotku porcie úniku moču (v približnom množstve). 

 

Meranie postmikčného rezídua

Meranie postmikčného rezídua sa zaraďuje do kategórie sonografických  zobrazovacích vyšetrení cievkovaním močového mechúra. Základnými vyšetreniami dopĺňajúcimi sonograf je laboratórne vyšetrenie moču vyšetrujúci močový sediment a kultiváciu. Pri týchto vyšetreniach sledujeme hodnoty hormonálneho profilu, kreatínu, urei. 

 

Meranie postmikčného rezídua a kooperujúce laboratórne vyšetrenia sa osvedčili najmä v prípadoch zložitých anamnéz pacientov pri hľadaní príčiny, na ktorú je možné zareagovať kauzálnou liečbou (medikamentóznou alebo behaviorálnou). 

 

Urodynamické vyšetrenie

Urodynamické vyšetrenie priamo skúma fyziologický stav močového mechúra pacienta. Sledujeme základné hodnoty, a teda tlak v močovom mechúri a močovej trubice (pred a počas vyprázdňovania), rýchlosť prietoku moču, zvieravosť vonkajšieho zvierača, kontrakcie hladkých svalov močového mechúra a pod. 

 

Urodynamické vyšetrenie je zložené z nasledovných vyšetrení:

 

 • Videourodynamika
 • Uroflowmetria
 • Dvojkanálová cystometria
 • Profilometria

 

 

Urodynamické vyšetrenie poskytuje informácie o fyziologickom a funkčnom stave močového mechúra. 

 

Liečba inkontinencie moču

Liečba inkontinencie sa volí podľa stavu pacienta, veku a celkovej anamnézy, ktorá môže byť prekážkou pri jednotlivých druhoch liečby. V mnohých prípadoch je nutná liečba gynekologického alebo neurologického problému v spojitosti so samotnou urológiou. 

 

Behaviorálna liečba – Zmena návykov životného štýlu

Behaviorálna liečba inkontinencie zahŕňa celkovú zmenu životosprávy počnúc od zmeny jedálnička až po cviky na panvové dno. Cviky na panvové dno, rovnako ako zmena stravovacích návykov, patria medzi konzervatívnu, no veľmi účinnú liečbu (Nemajú vedľajšie účinky a nie sú invazívne). tzv Kegelové cviky sú vhodné pre obe pohlavia. Pravidelné cvičenie posilňuje svaly panvového dna, a môžeme nimi efektívne liečiťˇnapríklad stresovú inkontinenciu napr. počas tehotenstva, po pôrode, či pri zvýšenom indexe BMI (obezita) ale tiež zmierňovať následky, pri akejkoľvek inkontinencii. 

 

Hlavnou zložkou behaviorálnej liečby je disciplína a pevná vôľa pacienta. Počas tejto liečby pacient vopred plánuje močenie (ovplyvňuje toaletnú rutinu), prestáva fajčiť, chudne (ak je to potrebné) a praktikuje Kegelove cviky pre spevnenie panvového dna. 

 

Cviky na panvové dno 

Cviky na panvové dno môže pacient vykonávať bezohľadu na typ inkontinencie moču a sú bezpečné aj ako prvok prevencie u zdravých jedincov. Úlohou je priama aktivácia svalov panvového dna (musculus coccygeus & musculus levator).

 

Inkontinencia moču spôsobená oslabeným panvovým dno spočíva v oslabení prislúchajúcich svalov, ktoré sa priamo podieľajú na pevnosti brušnej steny a podpore vnútorných orgánov. V prípade, že svaly panvového dna zoslabnú, dochádza ku prolapsu (prepadnutiu) brušnej dutiny a vnútorných orgánov. Týmto tlakom sa zvýši vezikálny tlak a dochádza k úniku moču. 

 

Indikácia: Cviky na panvové dno sú efektné takmer vo všetkých štádiách inkontinencie s výnimkou organického psychosyndrómu, mozgovej porážky a pod.

Cieľ: Cieľom týchto cvikov je spevnenie opory močovej rúry a zvýšenie uretálnej rezistencie a zvýšenie podmieneného tlaku vonkajšieho zvierača. 

Výsledok:  Výsledkom je efektívna korekcia podmienenej mikcie (močenia), pokiaľ pacient dodržuje systematickosť cvičenia odporúčaného urológom. Problémom cvičenia cvikov na panvové dno je nedisciplinovanosť pacientov, čo sa následne odráža na efektívnosti cvikov. 

 

Fyzioterapeut kooperujúci s urologickým lekárom vytvorí zostavu (súbor nenáročných cvičení), ktorú bude pacient cvičiť v 3 sériach rozdelených v rôznych časových intervaloch počas dňa. Fyzioterapeut koriguje správne prevedenie cvikov – v prípade nesprávneho cvičenia sú Kegelove cviky neúčinné. 

 

Medikamentózna liečba úniku moču

Medikamentózna liečba môže byť kombinovaná s liečbou behaviorálnou. K liečbe farmakologikami pristupuje ošetrujúci lekár v komplikovaných anamnézach. Medikamenty využívané k liečbe inkontinencie sa nepodieľajú na priamom potlačovaní prejavov inkontinencie moču. Pacienti, ktorí sú úplne inkontinenční nevyužívajú tento typ liečby z dôvodu jej neefektívnosti v týchto prípadoch. Urgentná inkontinencia môže byť z časti potláčaná farmakologickou liečbou. 

 

Skupiny liekov používané pri inkontinencií moču:

 

 • Anticholinergiká: Zvyšujú kapacitu mechúra, pričom tlmia nepodmienené kontrakcie močového mechúra. Význam majú z pohľadu plánovania toaletnej rutiny.
 • Estrogény:  Podporujú vlastnosti sliznice močovej rúry. Ich dlhodobé užívanie spôsobuje rad kontraindikácií (karcinóm prsníka, trombóza, kardiovaskulárne ochorenia). 
 • Sympatomimetiká
 • Tricyklické antidepresíva

 

 

Chirurgická liečba úniku moču – Operácia

Chirurgická liečba je krajným riešením najmä pri type stresovej inkontinencie. Využíva sa najmä v prípadoch, kedy nie je možné zvoliť konzervatívnu liečbu alebo v prípade, kedy je tento druh liečby neúčinný. 

 

Typy chirurgických zákrokov pre odstránenie inkontinencie moču: 

 

 • Ihlové operačné zákroky
 • Injekčné operačné zákroky
 • Suburetrálna páska
 • Kolposuspenzia