Rázštep chrbtice je vrodená anomália chrbtice, ktorá je formovaná už počas prvých mesiacov tehotenstva. Život s rázštepom chrbtice závisí od aktuálneho stavu pacienta, od cvičenia a pomoci rôznych špecialistov (terapeutov, fyzioterapeutov, neurológov, neurochirurgov a pod.). Liečba rázštepu chrbtice je podmienená neurochirurgickým zákrokom a dlhodobej rehabilitácie, ktorá je pre fixáciu posturizácie nevyhnutná. Rázštep chrbtice ovplyvňuje vitalitu dolných končatín, močového mechúra a pohlavného ústrojenstva. 

Rázštep chrbtice – definícia

Rázštep chrbtice je vrodená anomália, ktorá sa objavuje veľmi zriedka (1 z 1000 novorodencov). Rázštep chrbtice ( spina bifida ), je vývojová chyba, pri ktorej nedochádza k úplnému uzavretiu tzv. neurálnej trubice. Príčina vzniku rázštepu chrbtice nebola zistená, avšak užívanie kyseliny listovej počas prvých 4 týždňov tehotenstva znižuje percentuálne riziko rázštepu chrbtice plodu až o 75%. 

Čo je to neurálna trubica? 

Neurálna trubica, resp. nervová trubica, je základ centrálneho nervového systému. Počas vývoja plodu sa z neurálnej trubice ďalej formuje miecha a mozog, teda dva hlavné komponenty CNS.  Defekty nervovej trubice sa vzťahujú na obdobie fetálneho vývoja (počiatočného vývoja plodu). Akékoľvek porušenie nervovej trubice značí trvalé následky s rôznou závažnosťou. 

Diagnostika a príznaky rázštepu chrbtice

Diagnostika sa vykonáva už v prenatálnom období. Počas tohto obdobia sa pristupuje k viacerým testom, a to skríningové vyšetrenie, ultrasonograf či amniocentéza. Amniocentéza je diagnostické vyšetrenie, počas ktorého sa vyšetruje odobratá plodová voda, a zaraďuje sa medzi najefektívnejšie testy vykonávané počas gravidity. Príznaky rázštepu chrbtice sú jednoznačné. Okrem zobrazovacích a skríningových testov sú prítomné vizuálne a neurologické príznaky na tele novorodenca. 

  • Strata citlivosti dolných končatín
  • Čiastočné či úplne ochrnutie dolných končatín
  • Močová a fekálna inkontinencia
  • Malformácia (poruchy vývoja kostí v mieste defektu)
  • Hydrocefalus (zvýšený objem medzimozgového moku)
  • Porucha kognitívnych funkcií (spracovávanie informácií o okolí)

Liečba rázštepu chrbtice 

Liečba rázštepu chrbtice sa vykonáva primárnou chirurgickou a fyzioterapeutickou liečbou, podávanie medikamentov označujeme za sekundárnu liečbu, ktorej úlohou je zabránenie vniku infektáže pred, či po chirurgickom zákroku (podávanie antibiotík).  Princípom neurochirurgického zákroku je náprava lokalizácie miechy a miechového obalu do správnej lokalizácie. Hydrocefalus, prítomnosť zvýšeného objemu medzimozgového moku, je veľmi častou sprievodnou defektážou, a z tohto dôvodu je umiestnený ventrikuloperitoneálny shunt. Ventrikuloperitoneálny shunt je vytvorenie umelého kanálu medzi komorami a abdominálnou dutinou, ktorá slúži na odtok prebytočnej mozgovomiešnej tekutiny. 

Inkontinencia a rázštep chrbtice

Močová inkontinencia, ktorá býva často prítomná pri rázštepe chrbtice, je riešená zavedením permanentného močového katétra. Fekálna inkontinencia je riešená podávaním čípkov, aplikáciou plienok a dostatočnou starostlivosťou o kožné okolie. 

Rázštep chrbtice a rehabilitácia

Rehabilitácia je obvykle nutná hlavne bezprostredne po chirurgickom zákroku. Pacient potrebuje nadobudnúť párové svalstvo chrbtice pre podporu lokalizácie umiestnenia miechy a správneho postavenia miechových nervov ústiacich aj v segmentoch chrbtice (medzistavcové platničky, stavce a pod.). 

Väčšina pacientov sa dokáže po chirurgickom zákroku znovu vrátiť do bežného života, potrebná je však rehabilitácia na pravidelnej báze. Neustála kontrola svalových komplexov, fyzioterapeutická liečba močovej inkontinencie a s tým súvisiace cviky na panvové dno, progres posturizácie vplyvom defektov chrbtice patria medzi základné prvky terapie rázštepu chrbtice.  Okrem silových cvičení pre zvýšenie vnútornej stability sú vo veľkej miere využívané aj uvoľňovacie cvičenia, SM systém, mäkké techniky a fyzikálna terapia. Fyzikálna terapia môže byť použitá po chirurgickom zákroku s bezpečným časovým odstupom.