Hlboký stabilizačný systém, alebo tzv. core, je súbor komplexných svalových jednotiek, ktoré zabezpečujú rad dôležitých funkcií. Tieto svaly navzájom kooperujú, a teda podieľajú sa nie len na dýchaní, ale aj na správnom držaní tela, rovnováhe či zdravia panvového dna. Spevnenie strednej časti tela je dôležité najmä kvôli správnej posturizácií chrbtice, čo sa stáva čoraz väčším problémom vo všetkých vekových kategóriách.  Posilnenie hlbokého stabilizačného systému odporúčame prevádzať pod dohľadom skúseného fyzioterapeuta, a to najmä v prípade bolestivosti chrbtice, častého vzniku spazmov, blokád a pod.. Oslabenie hlbokých stabilizačných svalov môžeme spozorovať už podľa postury. Postura je proces udržiavania polohy v stále meniacom sa dynamickom prostredí. V tomto článku si vysvetlíme kooperáciu jednotlivých svalov, ktoré tvoria muskulárnu sústavu hlbokých stabilizačných svalov. 

 

Hlboký stabilizačný systém a jeho muskulárna sústava

Hlboký stabilizačný systém je komplex svalov. Tieto svaly môžeme rozdeliť do dvoch kategórií: 

 • Ventrálna muskulárna sústava – brušná 
 • Dorzálna muskulárna sústava – chrbtová 

 

Je dôležité uviesť, že na systéme hlbokého stabilizačného svalstva sa podieľajú všetky časti chrbtice, a to cervikálna (krčná), torakálna (hrudná), lumbálna (drieková)  aj sakrálna (krížová). Tieto svaly chrbticu centralizujú, čo v praxi priamo ovplyvňuje vyváženie lokomócie všetkých svalov. 

 

Cervikálna oblasť chrbtice  – krčná chrbtica

Cervikálna chrbtica, krčná chrbtica, zohráva z hľadiska hlbokého stabilizačného systému funkciu rovnováhu vnútorných síl. Tieto svaly môžeme ďalej rozdeliť do dvoch kategórií, a to stredná vrstva svalov, tzv. extenzory,  a ventrálne uloženou hlbokou vrstvou svalov

 

Extenzory ďalej rozdeľujeme na: 

 • m. semispinalis capitis et cervicis 
 • m. splenius capitis
 • m. splenius cervicis
 • m. longissimus capitis
 • m. longissimus cervicis

 

Ventrálne uložené hlboké svaly rozdeľujeme na:

 • m. longus capitis
 • m. longus colli 

Lumbálna oblasť chrbtice – drieková chrbtica 

Lumbálna oblasť chrbtice, drieková chrbtica, je z pohľadu muskulárnej skupiny rozdelená na flexory a extenzory. Flexory sú tvorené a fungujú na princípe kooperácie a synergie, kedy do tejto skupiny spadá: 

 • bránica
 • abdominálna dutiny – brušné svaly
 • svaly panvového dna

Táto synergia má za úlohu stabilizovať chrbticu z ventrálnej strany, práve pomocou tzv. brušného lisu. Brušný lis je komplex svalov, ktorých úlohou je podopierať vnútornosti, asistovať pri výdychu. Tento súbor, prevažne abdominálnych svalov, vykonáva predklon pri súčasnom sťahu, úklon do strany pri jednostrannej kontrakcií či rotáciu v závislosti od striedaní síl. 

 

Hlboký stabilizačný systém a stabilizácia lumbálnych flexorov

Stabilizácia lumbálnych flexorov, resp. bránice, brušných svalov a svalov panvového dna, sa priamo podieľa na nastavení vnútrobrušného tlaku. Bránica je hlavným dýchacím svalom, kedy má dve funkcie, a to funkciu dychovú a stabilizačnú. Stabilizačná funkcia bránice nie je závislá od dýchania a často bola táto tonická funkcia bránice prideľovaná abdominálnym svalom. Stabilizácia brušných svalov a svalov panvového dňa sa úspešne zapájajú do stabilizačného vzoru kontrakcií bránice pri dýchaní

 

Dôležitým aspektom pri vnútrobrušnom tlaku je aktivačné načasovanie tak, aby tieto svaly nepredbiehali kontrakcie bránice. Svaly panvového dna taktiež aktívne spolupracujú na vnútornej stabilizácií a dýchaní. Okrem toho účinne zabraňujú prolapsu vnútorných orgánov. Svaly panvového dna sa upínajú na kostrč

 

Posturálna stabilizácia a svaly hlbokého stabilizačného systému so sebou úzko súvisia. Bolesť chrbtice, oslabená jedna časť chrbta prispieva k vzniku dysbalancie, ktorá môže spôsobiť veľmi bolestivé stavy. Tieto stavy, ak nie sú vhodne liečené, môžu prerásť až do hernie či protrúzie disku, resp. medzistavcovej platničky.  

 

Zdroje: