Postoj, resp. držanie tela, je dôležitou zložkou pri vykonávaní elementárnych funkcií. Súvislosť medzi zlou postúrou a poruchami pohybovej sústavy sú ľahko preukázateľné, a to nie len na pacientoch v produktívnom veku. Inaktivita (sedavý životný štýl), zlá životospráva, civilizačné ochorenia (najmä cukrovka) postihujú čoraz mladších pacientov, ktorí často trpia ochoreniami chrbtice ako napr. kyfóza, skolióza, cervikalgia a iné. 

 

Z fyzioterapeutickej praxe vieme, že v produktívnom a seniorskom veku svaly bez primeranej záťaže ochabujú, čo má za následok rad nepriaznivých skutočností. Okrem estetického vzhľadu je primárnou komplikáciou oslabenie svalov hlbokého stabilizačného systému čo priamo ohrozuje vitalitu chrbtice, abdominálnej dutiny (brušných svalov) a panvového dna. Ochabnutie panvového dna, resp. inkontinencia,  sa z tohto dôvodu spája predovšetkým so seniorským vekom. 

 

Postoj tela: Prečo je posturizácia dôležitá? 

Postoj tela, resp. postura, označuje stav aktívneho držania tela v priestore, tzn. v ľahu, v sede a pri státí. Správne držanie tela rešpektuje prirodzené zakrivenie chrbtice, tj. lordózu, ktorá sa nachádza v časti cervikálnej (krčnej) a lumbálnej (driekovej) chrbtice. Prvé komplikácie s držaním tela nastávajú práve vtedy, ak je organizmus nútený lordózu kompenzovať neprirodzeným postojom. Tento stav je similárny s napr. anteverziou panvy

 

Držanie tela môže byť statické alebo dynamické. Statické držanie tela opisuje stav počas ležania, spánku, nehybného státia. Dynamické držanie tela naopak počas konania práce, tj. kráčanie, beh a pod. 

 

Neutrálne postavenie chrbtice je dôležité pre rovnomernú distribúciu stresu. V prípade, že dochádza k chybnému postaveniu chrbtice v mäkkých tkanivách vzniká, (vplyvom kontinuálneho stresového zaťaženia), tenzia. Tenzia v svaloch je obranným mechanizmom proti preťaženiu, čoho následkom je vznik bolesti, prípadne až svalová blokáda

 

Na chrbticu pôsobia tieto sily: 

  • Vonkajšie sily: (Gravitačná sila;  sila, ktorá na telo pôsobí pri zdvíhaní záťaže a pod.) Tieto fyzikálne sily vplývajú na štrukturálnu integritu celého organizmu a čiastočne sa podieľajú na distribúcií stresu pri záťaži. 
  • Vnútorné sily: (Vnútorná reaktibilita svalstva) Opisuje aktivitu stabilizačných svalov, a teda reakciu pohybu vzhľadom na chrbticu. 

 

Pre zabezpečenie správnej lokomócie musí postura spĺňať určité funkcie: 

  • Stabilita: Telo fyzicky a dynamicky nemení svoju polohu, teda stále zotrváva v sede, v ľahu či státí. Jedná sa o aktivitu hlbokých stabilizačných svalov, ktoré zabraňujú napr. pádu – udržujú balans. 
  • Stabilizácia: Telo vykonáva dynamický dej, opozitný voči gravitácií, kedy sú však kĺby stále tuhé. 
  • Reaktibilita: Funkcia, ktorá priamo dynamicky reaguje na pohybové zmeny. Kĺby sú addukované (priťahované) alebo extendované (odťahované), aktívne sa zapájajú ostatné svaly.  

 

Vplyv rozvoja svalov na zdravé držanie chrbtice

Posturizácia chrbtice je dôležitý bezohľadu na vekovú kategóriu. Ohrozené sú aj deti, ktoré nemajú dostatok pohybu, resp. vykonávajú cvičenie nesprávnou technikou a pod. Už od útleho veku vplýva postavenie a vývin svalov na správne držanie tela. 

 

  • Rovnovážne postavenie svalov: Charakterizuje správny rozvoj párových aj solitérnych svalov, ktoré sa rovnocenne podieľajú na zvládaní mechanického stresu ústiaceho od chrbtice. 
  • Dysbalančné postavenie svalov: Nastáva vtedy, ak jeden z párových svalov nadobúda väčší rozmer a rozsah pohybu, tzn. overdeveloped muscle. Takýto sval dokáže absorbovať viac zaťaženia a tým pôsobí nerovnovážne na chrbticu. Chrbtica sa svojim chybným zakrivením snaží o kompenzáciu, a teda rovnomernú distribúciu sily. 
  • Prekročenie zaťaženia: Zdvíhanie ťažkých bremien môže dospieť k diastáze, resp. až k hernií brucha (pruh). Narušením svalov Rectus Abdominis nastáva poškodenie abdominálnej dutiny, ktorá spadá do stabilizačného systému a vplýva na chrbticu. 

 

Pre výkon bezbolestného pohybu je nutné odstránenie nerovnováhy svalov. S touto komplikáciou je vďaka fyzioterapií možné pracovať v akomkoľvek veku. 

Vplyv správneho postoja na kĺby 

Bolesť kĺbov je pri poruchách zakrivenia chrbtice častou skutočnosťou. Fyziologickým dôvodom je fakt, že kĺby nie sú centrované, a teda vplyvom zlého zakrivenia chrbtice dochádza k dislokácií stresového ťažiska.  Neutrálne postoj celého tela zabezpečuje neutrálne postavenie kĺbov, a tým dochádza k ich rovnomernému opotrebeniu. 

 

Zdroje: